Redaksjegearkomste

Oankommende moandei sit de redaksje fan de Reduzumsite om ‘e tafel. Binne der saken omtrint de site dy’t jim dwaande hâlde? Lit it ús witte, wy kinne der yn de takomst grif ús foardiel mei dwaan.