Redaksje Reduzum.com

Nei seis jier redaksjewurk foar Reduzum.com hat Titia Tilma de oerstap makke nei frywilligerswurk by in oare feriening. De gearstalling fan de redaksje is dus feroare. Hawwe jim fragen of fersiken foar de site, mail dan redactie@reduzum.com.
De mail sil dan troch Sietie Boersma,Jeltsje Brouwer en Wilma van Marrum behannele as beantwurde wurde.