Resepten yn Linepraat

Hjoeddedei binne der in soad aardige kookprogramma’s op tv. It liket de redaksje fan de Linepraat dêrom wol aardich om resepten op te dielen yn ‘ e Linepraat. Elkenien hat wol in sukses resept , in resept dêr ‘ t men altyd in soad lof op krije of in resept mei in moai ferhaal , jou dat troch ! Nei alle gedachten is der dan in nije populêre rubryk berne . Ek as men in hiel oar idee / ûnderwerp hawwe foar in nije rubryk : Meld it ús !!