Reade learskes

Alle jierren is der wol in aksjegroep dy’t in kleanaksje hâldt. Oerstallige klean en skuon krije sa wer in oare bestimming. Der binne minsken by dy sette wolris in ferkearde pûde oan de dyk. Lês fierder…