Reade Jaring giet op stap

Reade Jaring út Reduzum soe in jûntsje op stap. Hy tocht by himsels, lit ik foar de grap ris nei Amsterdam gean.
Trûbadoer Jan Nota gie ek mei op dit tripke nei de grûtte stêd.