Rara

Mei in gewoane kamera kinne je allegear bylden fêstlizze. Mar mei in waarmtekamera kinne je de waarmtelekken fan in hûs opspoare en fêstlizze. Witte jim bygelyks ek wa syn hûs dit is? In nije Rara.