Ra,Ra

It is alwer in skoftsje stil west mei ús Ra ra spultsje
Mar witte jim wêr’t dizze nije foto makke is?
Wa it wit kin it antwurd maile nei redactie@reduzum.com