Rappe rinners

Dit binne de rapste rinners fan Reduzum. Se drave fansels it hiele jier mei in soad nocht sa rap nei skoalle, dat se no mei de sportdei de snelste tijd del sette koene. De hiele dei wienen de bern fan skoalle drok dwaande mei fier-en heechspringe balgoaien en sprinte.