Raerder roeken kinne mar better oppasse

Trije frjemde figueren sitte op ’t heden heech yn de beam by de famylje Boonstra op ‘e Snitserhoeke. Wat se dêr dogge? Se moatte de hofkesjongers ôfskrikke, om’t dy har búk fol ite wolle oan it jonge fruit.