Racen op it Haven circuit

It te hurd riden is ek foar Thijs van Dijk gjin probleem. Dizze jonge autobestjoerder raast mei hege snelheden oer de Haven. Elkenien moat foar him oan de kant. Yn de takomst sille we grif mear hearre oer dizze lytse Jos Verstappen.