Raad het geluid

Op’e site fan kafee bar de Welp stiet in lûdsfragmint. Witte jim wat lûd dit is en hawwe jim twitter? Folgje dan @raadhetgeluid1. Stjoer it antwurd middels in DM (direct message). Alle wiken komt der in oar lûd. Under de ynstjoerders mei it júste antwurd wurdt in lyts pryske ferlotte.