Ra ra

In protte kuierders en fytsers dy’t rjochting de Swette gean, hawwe dizze betondielen grif wolris lizzen sjoen. Mar wêr fine jim de nijste RARA ?