Ra ra wa bin dit

By de sleat of de haven, de Reduster jeugd fisket graach. Dizze twa jonges hawwe yn de sleat rûn it sportfjild in grutte karper fan 55 sm fong. Mar wa werkent se. Wa binne dit?