Ra ra

We krigen op de redaksje in soad emails binnen oer de foarige Rara. It docht bliken dat in soad jeugd, fan alle leeftiden, wist dat dit by slachter Sixma wie. Mar witte jim de nije RARA ek?