Ra ra

De buorfrou fan kafee-bar De Welp, Carina van der Weg, wist presys hoe’t de foarke yn de stôk siet, by dizze stien. Mar witte jim ek wêr’t de nije rara te finen is?