Ra ra

In stikmennich âld-learlingen fan de TDS joegen in reaksje op de foarige Ra ra. Durkje Fennema werkende in grut oantal âld-klasgenoaten, lykas Pieter van der Haak, Jitske Postma en Coba Jansma. Mar wa wit wêr ’t de nije Ra ra is?