Quilters socht

Dit winterskoft kinne begjinnende en betûfte quilters ûnder lieding fan Itteke de Leeuw en Minke Jorna los mei allegear lapkes.
Alle 1e moandeis fan ’e moanne (5 junnen) fan 19.30- 21.30 oere sitte se yn Lokaal. Wolle jim it ek leare of jimme quilt technyk opfrisse? Nim foar mear ynformaasje kontakt op mei Minke of Itteke