Puzzelje


De knyntsjedagen binne foar de measten fan ús wer foarby. De fakânsje sit d’r op, de bern sille moarn wer nei skoalle en ek de bedriuwen starte wer op. Fansels hawwe jim de puzzel út de Linepraet makke. Ferjitte jim him net op te stjoere??