Promotie film Fryslân

Dat Fryslân in moaie provinsje is, dat wisten wy as bewenners fansels wol. Mar foar al die oaren is der in prachtich promoasje filmke te finen op it ynternet. Yn dit filmke komt ús eigen ielfisker “beautiful man” Ale de Jager in pear kear yn byld. Besjoch it op You tube