Proefberm yn Idaerd

Minsken dy troch Idaerd fytse sitte wol gau ris efterstefoaren op’e fyts. In nijsgjirrige berm mei beamstronken lûkt al gau de oandacht.
Jan Wester hat dit projekt opset en wol sa sjen wat der bart as je in berm 1x, 4x as 25x yn de simmer meane.