Prizen foar KNKB keatsers

Sneon waard De Coos Kuindersma bedrijfskleding KNKB froulju partij keatst. Redúster Margriet Wissmann helle in twadde plak yn de ferliezersrûnte. Alle Jan Anema en Siebe Pyt Fennema gongen dit wykein mei in moaie krans nei hûs. Mear útslaggen