Prinsessen lol

Lêsclub LOL sette út ein mei de feestlikheden fan it 100-jierrich bestean fan de Vrouwen van Nu. It boek de Amerikaanse Prinses waard besprutsen op in geselliche jûn. Der wie in quiz en in hearlike prinsessentaart en net te ferjitten: lol!