Prikslydzje en tsjettel skowe op iisbaan

Om’t it iis op ‘e baan te min is foar in hurdriderij, organisearet de iisklub sneon prikslydzjen en foar de leafhawwers tsjettel skowe.