Prikboerd

Leit der by jim guod yn’e kast wat op syk is nei in nije eigner? Boeken, boartersguod as in fyts.
As hawwe jim ferlet fan immen dy’t op de katten en de blommen past mei de fakânsje.
Pleats dan in oprop op it prikboerd.