Prikboerd

Ha jo al ris sjoen wat er op ús prikboerd hinget? Jo kinne der sels ek in ‘briefke ophingje’. Mei sa’n 300 besikers deis is www.reduzum.com in handich plak foar jo opropke.