Priiswinners ferrast troch Sakeklub

Bliid ferrast wie Fetsje Adema doe’t se de doar foar Trudy Rodenburg iepen die. Ut namme fan de Sakeklub mocht dy har de haadpriis fan de desimberaksje oerlangje. By de jeugd gong de haadpriis nei Friens.
Nynke Boersma hie mei de trije winterske wurden, kerstboom, schaatsen en sneeuwbal, in moaie slide wûn.