Priiswinners desimberaksje

De earste priiswinners fan de desimberaksje fan de Sakeklub binne bekind. Ek de bern binne al drok dwaande west mei it sykjen om letters. Fan moandei ôf hingje der wer nije letters yn de winkels. As der nei trije wiken trije wurden fûn binne, kinne dy freed 23 desimber ynlevere wurde by Electra.