Priiswinners bedriuwendei

Op de bedriuwendei koene je by in oantal bedriuwen in spultsje dwaan. De begraffenisferiening hie in kwiz oer de lêste útspraken fan ferneamd minsken. Hoveniersbedriuw Velstra kaam mei in stik beamstam foar’t ljocht der’t je de namme en leeftiid fan riede moasten.
Foar de winners wie der in E-reader en in appelbeam.