Premjêre film groep 8

Justerjûn hiene de bern út groep 8 in prachtige gala- jûn op ‘e boppeseal. De reade loper lei út, en as galastjerren waarden se mei grutte auto foarriden. Der wie hearlik iten, moaie wurden en in fantastyske film! De film wie in lytse ympresje fan wat der ôfrûne skoaljier bard wie.