Pop-up Haak Inn

Haken is yn, haken is hot en haken is leuk en foaral net dreech. It is maklik juns efkes te pakken, mar it is ek gesellich om mei elkoar te dwaan.
Dêrom besykje de Vrouwen van Nu alle moannen in Haak Inn te hâlden foar elts dy it leuk ta liket. Je hoege gjin lid te wêzen en jong en âld is wolkom.