Pompoenen

De famylje Posthumus kin mar oan de pompoensop. By har yn de tún groeide spontaan in pompoenplant. Mei as resultaat dizze grauwe pompoen. Dochter Hannelys kin him noch krekt beethâlde.