Poes Hessel is it paad bjuster

Famylje van Dijk binne fan Idaerd nei Reduzum ferhúze. Harren poes Hessel ha se sa lang binnen hâlden dat hy der depri fan wurde.
Se moasten it dochs ris besykje dat hy wer nei bûten koe. Mar hoe hy it somtiden sa fluch docht witte se net, mar hy is al sa’n 10 kear werom rûn nei Idaerd.
Wa hat de oplossing om him by syn nije thús te hâlden??