Plattelân is populair

Sneon stie yn de Telegraaf in stelling oer it wenjen op it plattelân. Hjirby stie in foto fan ús doarp. Soene se no oan de hân fan de pleatste foto Reduzum as foarbyld fan lânlik wenjen stelle wolle? Het artikel