Pjutten op syk nei kastanjes en aap

It sil net ien ûntgean wêze dat Siebe tûzen hjoed tritich jier wurden is. Freonen woene in grap úthelje troch in gruttere ferzje fan himsels yn de tún te setten. De pjutten fan juf Hettie woene wol efkes by de aap sjen.
Mar dat it gjin fleurige besite waard, wie al gau dúdlik.