Pjutten op skoalreiske

De pjutten fan de earste wjukslach binne yn in echte grutte bus op skoalreiske west, dat wie fansels al in grut feest. Yn Snits nei de bernebuorkerij. By de bisten sjen, boartsje yn de boarterstún en farre mei in boatsje. Sa ha se in prachtich skoalreiske hân.