Pittige pipers by de Vrouwen van Nu

Yn de jiergearkomste fan de Vrouwen van Nu namen Coos en Loes Kuindersma de froulju mei nei de wrâld fan Cajun. De jambalaya, in typysk Cajun-gerjocht, foel goed yn de smaak. De pipersaus soarge foar pittige dûnstafrielen…