Pipernút bakke yn HEA!

Wat rûkt it wer lekker yn skoalle. De bern binne oan it pipernút bakken. Fan daai moaie pipernuten draaie. Dan de hannen skjin, om’t der ek in bakje makke wurde moat. As dat ek klear is, meie de bern ien foar ien har bakje mei pipernuten fulle. Hmmmm, lekker.
Wolle jim witte hoe’t dat allegear yn syn wurk gie? Sjoch jûn nei Omrop Fryslân. HEA! wie der by.