Pieter

De beam wreidet út
Alwer in lytse sprút
Jeuj, Suze hat in broerke krigen!