Peaskefiering by de pjutten

Ek dit jier hat de peashazze efkes by de pjutten west. De peashazze kaam binnen mei in lege koer,alle aaien wienen fuort.
Alle aaien wienen bûten ût de koer fallen en leinen rûnom. De bern woene wol efkes helpe om al dy aaien wer op te sykjen.
Se fûnen it iene nei it oare aai.
Doe’t alle aaien fûn wienen binne se ferdielt oer de sels makke bakjes en koe elkenien al dit lekkers meinimme nei hûs.