Peaske tariedings

It wol je noch net oan
Oer 3 wiken ha we peaske
Tariedings binne wol fereaske
De blommist set alfêst de toan