Peaske kleurwedstriid by Lekker Makkelijk

Alie Baarda fan buurtsuper Lekker Makkelijk hie foar de peaskedagen foar de bern fan de basisskoalle in kleurwedstryd útskreaun. In tige saakkundige sjuery hat Ylse Steerenberg as winner útkeazen. Sy krige út hânnen fan Alie in super grutte sûkelade peaske-hin oanbean.