Peaske aaien sykje

In moaie tradysje, op earste peaskesdei, peaske aaien sykje.
Krekt sa as foarich jier kaam ek dit jier de peaskehazze nei it Houtstek. De bern hawwe mei syn alle oan it sûkelade aaien sykjen west. Nei ôfrin krigen ek alle buorlju noch lekkere aaien.