Pearkekeatsen

Wolle jim op in oar mêd mei de buorlju in de kunde komme? As hat jim relaazje in oppepper nedich. Gean snein pearkekeatsen. In pearke bestiet út in mantsje en in wyfke en wurd troch de dielnimmers sels gearstalt.
Alle ynwenners fan de trije doarpen , fanôf 14 jier, meie hjir oan meidwaan. Opjaan as pear ( yndividueel mei ek) oant 16 septimber 19.00 by Trea. Till 602468