Parsepresintaasje Muzuder Rock

Snein 25 jannewaris 2015 sil Muzuder Rock in parsepresintaasje hâlden, wêr de bands bekind makke wurde foar it earste
lustrum. Nei ôfrin fan dizze presintaasje sil de fryske band dEROELS een optreden fersoargje.
It barren fynt plak yn Cafe/bar De Welp om 16:16 en de tagong is fergees. Jong en âld binne fan herte wolkom by dit bjusterbaarlik barren.
“Kom út jimme stjelp en gean nei De Welp.“