Papillot âlder – bern keatsen

Freedtejûn is der Papillot âlder bern keatsen. It is foar alle welpen en pupille keatsers dy’t ek kompetysje keatse. De “alder” yn it partoerke moat leafst alder as famylje wêze. As men net keatse kin, hindert neat. It giet om it spul fan de bern. De “alder” moat tenminsten 25 jier wêze.
Opjaan kin oant jûn 19:00 oere bij Riek