Palmpeaske

Under oanfiering fan showband Takostu út Stiens, rûnen bern en âlders mei harren palmpeaskestokken in slach troch de buorren. Oan de ein fan de optocht gong elkenien yn de tsjerke dêr’t de bern mei de moaist fersierde stokken beleane waarden mei in priiske. Foto’s