Palmpasen

Alle jierren wer in moaie tradysje. De palmpeaskefiering en optocht is in gearwurking fan de LEVO-groep, skoalle en tsjerke. En fansels de entûsjaste jeugdleden fan Jeugdband Takostu út Stiens.