Galabal

Wat in knappe froulju. Faaks rinne se hiele dagen yn spikerbroek. Mar foar it krystgala fan de O.S.G. Sevenwolden yn Grou gongen Willianne, Jitske en Tineke hielendal yn ‘e pronk.

Peuters aan kerstontbijt

Donderdagochtend was het een gezellige drukte bij de peuterspeelzaal. Alle peuters waren gekomen om met elkaar te ontbijten. Na afloop was het muisstil, want toen ging juf Tine een mooi kerstverhaal voorlezen.