Theatergroep FIER is wer los!

Iepenloftspul de Godlike Komeedzje 2.0 (oer goaden en robots) is úteinset mei de repetysjes. Bert Noordenbos repetearret mei it koar en de muzykgroep. De spilers repetearje ûnder lieding fan de nije regisseur Job de Roo, dosint drama by it Friesland…

Griezelig lekker eten 

De vrijdag van de merke, 2 september, organiseert de merkecommissie een culinaire markt. De merkecommissie regelt kraampjes en een budget, waarmee jij hapjes maakt voor circa 100 personen. Wil je pannenkoeken bakken, pompoensoep, gebak of nasi maken, of weet je…

Blommen foar Germ van Essen

Al sûnt 1966 is Germ van Essen lid fan it stimburo. In grut oantal jierren is er sels foarsitter. Hjoed krige er foar it beëinigjen fan dy funksje út hannen fan boargemaster Buma in blomke.

Opbringst flesse-aksje

De lege flesse-aksje, en it jild dat se de earste dei ophelle ha, troch Trynke, Margriet, Daam, Jesse en Fedde Tabe hat € 278,70 opsmiten en is oermakke nei giro 555.

QlubbRed gaat los

Volgende week vrijdag mag QlubbRed eindelijk weer een feestje voor de jeugd organiseren!  Het thema deze keer is: de eerste letter van je naam! Dus begint jouw naam bijvoorbeeld met een K, komt dan verkleed als kat, kok of koningin! Voor…

Vredes-stiltekring in Raerd

De gebeurtenissen rond Oekraïne heeft onze buurgemeente Ingwert doen besluiten om de kerk open te stellen. Er is een wekelijks stiltemoment in de Laurentiuskerk in Raerd, om stil je gedachten te laten gaan, een kaarsje aan te steken en te…

Stim fan Fryslân

Ynwenners fan Fryslân wurde mear belutsen by wêr ’t de oerheid mei dwaande is. Oft it no giet om de takomst fan it Frysk, de ynrjochting fan it lânskip of ideeën út de mienskip. It op 9 maart lansearre digitale…

Speelgoed en kinderkledingmarkt

Zaterdag 9 april organiseert peuterspeelzaal De Earste Wjukslach een speelgoed en kinderkledingmarkt! Van 9.30- 12.00 in Café bar de Welp. Deelnemende verkopers kunnen tafel huren voor €7,50 . Meer info en opgave kan via peuteropvang ‘De Earste Wjukslach’. Aanmelden kan…

Redaksje Gearkomste

Moandeitejûn 14 maart hat de ynternetgroep fan reduzum.com in redaksjegearkomste. Hawwe jim ideeën of tips foar de site, moat der wat feroare wurde, of binne der oare saken dy’t we beprate moatte? Jou it troch oan de redaksje, wy kinne…

Grannie 2 grannies

Moandeitemiddei en jûns, 14 maart, sille de Vrouwen van Nu wer los. Gast binne de Grannies2grannies, in wurkgroep fan Fryske beppes, dy’t grannies yn Uganda stypje. De grannies wolle hiel graach komme, want ek sy steane al in skoft op…