Krû leden socht

Lekker iten, fette muzyk en leuke aktiviteiten foar jong en âld. Hasto 2 july al yn de aginda? Dan is nammentlik de earste edysje fan it ienige echte Muzuder Iepenloft Festival!  It Muzuder team is al drok oan ‘e gong…

FIRST LEGO League

Ype Dijkstra, Aldert Weima, Finn de Schiffart en in klasgenoatsje, ha as fertsjinwurdigers fan CSG Comenius út Ljouwert mei dien oan de regio finale fan de FIRST LEGO League. Dit is in ynternasjonale technologywedstriid foar bern fan 9 o /…

Feike & Tjisse

Strielje as klear sinneskynmei jim bliere eachjes it libben ynbring freonskip, leafde en nochtdat elk bliid wurdt dy’t jim sjocht

Wapendropping wandeltocht

Hessel Bouma en Harmen van Gelderen waren deze week te gast bij groep 7 en 8. Met open mond luisterden de kinderen naar hun verhalen over de wapendroppings die in de Tweede Wereldoorlog in De Deelen plaatsvonden. 7 mei is…

Meester verkoper Jelle

Jelle van Dijk kan niet alleen goed voetballen, maar is ook koning in het verkopen. Voor de jaarlijkse droge worstenactie van voetbalvereniging VV Irnsum verkocht hij maar liefst 93 worsten.Alle klanten van Café Bar de Welp zullen dit weekend wel…

Speelgoed- en kinderkledingmarkt

Sla je slag zaterdag tijdens de (tweedehands) speelgoed- en kinderkledingmarkt in ‘Café Bar de Welp’. Naast de verkopers die er staan is er voor de kinderen ook wat te doen. Er staat o.a. een grabbelton, er kunnen vogelhuisje gepimpt worden…

Tostidag op TDS

Niks is lekkerder dan een tosti tijdens overblijven op school. Daarom hebben de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 vanaf heden één dag in de week tostidag. Op de dag dat een groep tostidag heeft mag ieder kind één…

Flesse-aksje Idaerd

Oekraine leit oer de kop, (sjoch flagge) dêrom woe Femke de Vries graach helpe. Se rûn ôfrûne wike by de doarren del yn Idaerd. It staasjejild dy’t dat opsmyt hat se donearre oan giro 555.