Tostidag op TDS

Niks is lekkerder dan een tosti tijdens overblijven op school. Daarom hebben de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 vanaf heden één dag in de week tostidag. Op de dag dat een groep tostidag heeft mag ieder kind één…

Flesse-aksje Idaerd

Oekraine leit oer de kop, (sjoch flagge) dêrom woe Femke de Vries graach helpe. Se rûn ôfrûne wike by de doarren del yn Idaerd. It staasjejild dy’t dat opsmyt hat se donearre oan giro 555. 

Fûgelhokjes meitsje

Yn maaie lizze alle fûgeltsjes in aai. Mar dan is it wol noflik as der genôch wengelegenheid is foar de fûgeltsjes. It idee ûntstie by it ôfskied nimmend DB lid Marga. Yn coronatiid wie der net soad ferdivedaasje foar de…

Laadpaal nodig, maar geen eigen oprit

Wie (binnenkort) een elektrische auto heeft maar geen mogelijkheid heeft om de auto op privéterrein te parkeren, kan tóch een laadpaal aanvragen. Hoe zit dat? Aanvragen kan via www.laadpaalnodig.nl. Bij aanvraag zal de gemeente Leeuwarden dit honoreren. U krijgt geen…

Hoe is er gestemd?

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was de PvdA de grootste partij op het stembureau in Reduzum. Voor de overige uitslagen zie in de nieuwe Linepraat!

Koeke en zopie

Ofrûne winter koe der spitigernôch net reedriden wurde op de iisbaan. Hjirtroch bliuwt de iisbaankommisje mei in foarried sûkelademolke sitten.Mar no’t de winter wer begûn is, traktearret de iisklup hjoed fan 16:00 oant 17.00 oere op koeke en zopie. Hoechst…

Versmarkt, van 14.00 tot 16.00!!

Het zal toch niet waar zijn, dat er morgen te veel sneeuw ligt om de eerste markt te houden? Dat kan toch niet in april…. De organisatie gaat er vooralsnog vanuit dat het gewoon door kan gaan, iedereen heeft er…

It is wer tiid om te keatsen!

It nije keatsseizoen fan keatsferiening Jan Reitsma giet snein 10 april fan start, fan 13.30 oant 14.30 oere op it sportfjild. Der is in keatsclinic troch Team Fjoer en Puur Passie foar alle bern fan 6 jier ôf (dus ek…

Legen oud papier containers

Wilt u, als woensdag de oud papier containers geleegd worden er om denken dat:– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.–…